Pingvin Sportsdykkerklubb avholder årsmøte tirsdag 27. februar kl 19.00 i klubblokalet på Skansen. Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 13. februar klokken 12:00

Endelig innkalling med lenke til sakspapirene blir sendt ut til medlemmene senest tirsdag 20. februar.

Husk at medlemskontingent for 2018 må være betalt for at man skal ha stemmerett på årsmøtet og at Årsmøtet 2017 vedtok en liten justering av kontingentsatsene for 2018. Kontingentsatser og kontonummer finnes på klubbens websider.

Saksliste ifølge vedtektene:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandling av årsberetningen.
 5. Behandling av regnskapet.
 6. Behandling av forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent.
 8. Behandling av budsjettet.
 9. Behandling av organisasjonsplanen.
 10. Valg av:
  • Leder og nestleder
  • 4 styremedlemmer og 1 varamedlem
  • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
  • To revisorer
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
Årsmøtet 2018