Tid:    Tirsdag 14. februar klokken 19:00
Sted:    Klubbhuset på Skansen (Nedre Ila 12, Trondheim Kajakklubbs lokaler)

Saksliste ifølge vedtektene
1.    Godkjenning av de stemmeberettigede.
2.    Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
3.    Valg av dirigent, sekretær(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen.
4.    Behandling av årsmeldingen.
5.    Behandling av regnskapet.
6.    Behandling av innkomne forslag og saker.
7.    Fastsettelse av medlemskontingent.
8.    Behandling av budsjettet.
9.    Behandling av organisasjonsplanen.
10.    Valg:
a)    Leder og nestleder
b)    4 styremedlemmer og 1 varamedlem
c)    Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
d)    2 revisorer
e)    Representanter til ting og møter i de organisasjoner Pingvin sportsdykkerklubb er tilsluttet
f)    Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Lenke til komplette sakspapirer samt referater fra styremøter i 2016 er sendt til medlemmene på epost.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene (Pingvin SDKs lov §6(1))

Dette betyr at årskontingent for 2017 må være betalt for at man skal ha stemmerett på årsmøtet. Hvis du har betalt årskontingent etter den 07.02.2017, bør du ha med dokumentasjon på at kontingenten er betalt. Utskrift fra nettbank regnes som gyldig kvittering.

Velkommen!

For styret,

Størker Moe
Leder

Innkalling til Pingvin SDKs årsmøte 2017