Pingvin Sportsdykkerklubb avholder årsmøte tirsdag 14. februar i klubblokalet på Skansen.

Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 31. januar klokken 12:00.

Endelig innkalling med lenke til sakspapirene blir sendt ut til medlemmene senest tirsdag 7. februar.

Husk at for å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst én måned og betalt medlemskontingent for 2017. Kontingentsatser og kontonummer finnes på klubbens websider.

Saksliste ifølge vedtektene:

 1. Godkjennelse av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandling av årsberetningen
 5. Behandling av regnskapet
 6. Behandling av forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Behandling av budsjett
 9. Behandling av organisasjonsplanen
 10. Valg av:
  • Leder og nestleder
  • 4 styremedlemmer og ett varamedlem
  • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  • To revisorer
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

 

Årsmøtet 2017